Privacyverklaring

Wij zijn Zorghotel De Kim (Kim Care BV), gevestigd en kantoorhoudend te Rembrandtweg 2, 2202 AX GM Noordwijk. Wij bieden een verblijf met zorg en een verblijf zonder zorg. De meeste onderdelen uit deze privacyverklaring zijn op al onze hotelgasten van toepassing, sommige uitsluitend op de hotelgasten met zorg. Dit zullen wij steeds duidelijk aanduiden.

In het kader van onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens. Meestal ontvangen wij deze van uzelf, vaak via telefoon, e-mail of schriftelijk. Soms ontvangen wij uw gegevens via een ander, namelijk omdat u als familielid wordt geregistreerd om te worden verwittigd in het geval van nood, of van een medisch specialist, arts, verpleegkundig specialist, of een (indicerend) verpleegkundige.

 1. Te verwerken persoonsgegevens
 • Identificerende gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN (alleen bij hotelgasten met zorg) en contactgegevens. Hiermee kunnen we uw identiteit vaststellen en kunnen we tevens contact met u onderhouden;
 • daarbij zijn wij tevens wettelijk verplicht enkele gegevens van uw legitimatiebewijs over te nemen en deze te bewaren;
 • verder hebben wij uw bank/incasso gegevens nodig en bij hotelgasten met zorg tevens uw verzekeringsgegevens ten behoeve van onze declaraties (waarbij we tevens gebruik maken van uw kamernummer);
 • daarnaast zal bij hotelgasten met zorg een zorgplan worden opgemaakt. Het zorgplan zal noodzakelijkerwijs de nodige gezondheidsgegevens bevatten, maar nooit meer dan nodig is voor onze dienstverlening. Deze voor de zorg geregistreerde gegevens worden door het alleen geraadpleegd voor de aan u te leveren zorg;
 • gegevens over voorgaande opleidingen en functies (in het kader van een sollicitatie);
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.
 1. Doelen en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld rondom de financiële administratie), maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Ook kan er een gerechtvaardigd belang bestaan om persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van een sollicitatieprocedure en kunnen wij om uw toestemming vragen.

Daarnaast kan bij hotelgasten met zorg sprake zijn van een gerechtvaardigd belang tot:

 • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
 • intercollegiale toetsing;
 • intervisie, supervisie en opleiding of onderwijs;
 • calamiteitenonderzoek.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 1. Verstrekking aan derden

Onze medewerkers en de aan ons verbonden externe controller en accountant hebben uiteraard een verplichting tot geheimhouding. Wij kunnen uw gegevens echter ook aan derden verstrekken, waarbij in het geval van hotelgasten met zorg kan worden gedacht aan Activite (financiële afwikkeling en wijkverpleegkundigen), maar ook aan een door u te raadplegen of behandelend arts, fysiotherapeut, AMO voor trombosedienst en/of apotheker die voor u bestemde medicijnen moet leveren en op wettelijk gronden aan overheidsinstanties.

Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 1. Verwerking binnen EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt of indien in het betreffende land het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en er voldoende belang bestaat bij een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

 1. Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). Voor gegevens die verband houden met een geneeskundige behandeling, geldt een bewaartermijn van 20 jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig.

 1. Sollicitanten

Sollicitanten wijzen wij graag op het volgende. U wordt gevraagd om in uw sollicitatiebrief nooit uw burgerservicenummer of geloofsovertuiging op te nemen en u hoeft eveneens geen pasfoto of kopie van het legitimatiebewijs bij te voegen. Mocht dit relevant zijn, dan komt dit gedurende het sollicitatieproces aan bod. Uw sollicitatie wordt gedurende de looptijd van een sollicitatieprocedure bewaard door de verantwoordelijk medewerker, daarna vernietigd. Dit is doorgaans zo’n 3 maanden. Mochten wij interesse hebben in uw profiel, maar wij u niet direct kunnen uitnodigen voor een gesprek, dan kunnen wij u vragen om expliciete toestemming te geven om uw sollicitatie tot 12 maanden in portefeuille te houden.

 1. Rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 • Recht op dataportabiliteit

Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij de administratie via info@zorghoteldekim.nl of Rembrandtweg 2, (2202 AX) Noordwijk aan Zee. Wij kunnen echter beslissen geen of niet volledig gehoor te geven aan uw verzoek, indien dit noodzakelijk is met het oog op de grondslag en het doel van onze verwerking. Wij kunnen uw identiteit verifiëren alvorens uw verzoek in behandeling te nemen. Als op uw verzoek gegevens aan derden moeten worden verstrekt kan De Kim BV daarvoor een vergoeding vragen.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Inbreuken

Als er sprake is van een inbreuk (een zogenaamd datalek) met betrekking tot uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte, indien er een grote kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen een datalek zo nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en deze is steeds te vinden op onze website en kan u op verzoek worden toegezonden.

  Blijf in contact
  met Zorghotel De Kim!

  Wees als eerste op de hoogte van onze arrangementen, uitbreiding van onze services en meer.

  Door mij aan te melden, ga ik ermee akkoord dat Zorghotel De Kim mij e-mails stuurt met nieuws en aanbiedingen. Ik kan mij ten allen tijden afmelden. Ik heb de privacyverklaring van De Kim gezien.

  Wacht!

  Niet gevonden wat je zocht? Vraag het ons. Wij helpen je graag.

  ×
  Herstelzorg na knieoperatie
  Tijdens een knieoperatie wordt het versleten kniegewricht vervangen door een knieprothese. Hierdoor kunt u beter en pijnloos bewegen. Na de knieoperatie kunt u terecht in Zorghotel De Kim. Wij bieden zorg en de faciliteiten die nodig zijn voor het herstel, zoals speciale revalidatie fysiotherapie en hulp bij uw persoonlijke verzorging.
  Herstelzorg na heupoperatie
  Nieuwe heup? Na de heupoperatie kunt u terecht in Zorghotel De Kim. Wij bieden zorg en de faciliteiten die nodig zijn voor het herstel, zoals speciale revalidatie-fysiotherapie en hulp bij uw persoonlijke verzorging. Zo leren onze fysiotherapeuten u om goed en soepel te bewegen en de dagelijkse handelingen zelf weer op te pakken.
  Herstelzorg na schouderoperatie
  Direct na de operatie kunt u terecht in ons zorghotel. Naast medische nazorg en fysiotherapie bieden wij ook uitgebreide hulp bij uw persoonlijke verzorging.
  Herstelzorg na voetoperatie
  Om het hele lichaam te kunnen dragen, zijn de voeten nodig. Het herstel van een operatie aan de voet kan dan ook knap lastig zijn. Wij bieden zorg en de faciliteiten die nodig zijn voor het herstel zoals fysiotherapie en hulp bij uw persoonlijke verzorging.
  Herstelzorg na een hand of pols operatie
  U hebt een operatie aan uw hand of pols ondergaan. Voor een goed herstel is het van belang dat u na de ingreep rust houdt en bepaalde oefeningen doet. Naast medische nazorg en fysiotherapie bieden wij ook uitgebreide hulp bij uw persoonlijke verzorging.
  Herstelzorg na beroerte of hartinfarct
  Na een beroerte of hartinfarct is het belangrijk om de conditie weer op te bouwen. Onze fysiotherapeut helpt u hier graag bij. Daarnaast kan onze mental coach helpen bij het verwerken van deze vervelende gebeurtenis.
  Herstelzorg na oncologische ingreep of behandeling
  De herstelzorg van De Kim is ook gericht op het herstel van een behandeling tegen kanker, zoals chemotherapie. Onze diëtiste, mental coach en fysiotherapeuten helpen graag mee aan uw herstel.
  Conditieopbouw vóór een operatie, ingreep of behandeling
  Het is belangrijk om zo fit mogelijk te zijn voordat u wordt geopereerd. Hierdoor wordt de kans op complicaties kleiner en herstelt u sneller. Met onze fysiotherapeuten kunt u werken aan uw conditie en kracht. Maar ook gezond eten is belangrijk als voorbereiding op een operatie. Onze diëtiste werkt samen met de chef-kok en helpt u bij het samenstellen van een dieet.
  Herstelzorg

  De Kim is een zorghotel dat laag tot midden complexe zorg verleent. Dit is vergelijkbaar met de zorg van de wijkverpleging (thuiszorg). Het zorgteam van ons zorghotel bestaat uit een team van verzorgenden en verpleegkundigen die 24 uur per dag aanwezig zijn. Voor de nacht hebben wij een slaapdienst. Onze gasten kunnen bij calamiteiten via een alarmknop of een telefoontje te allen tijde de verpleging oproepen. Deze is dan binnen enkele minuten bij u op de kamer.

  Revalidatiezorg

  In zorghotel De Kim bieden wij revalidatiezorg.
  Onze gasten kunnen voor deze zorg terecht bij onze fysiotherapeuten, de manueel therapeut en de ergotherapeut. Vanaf 2022 bieden wij ook acupunctuur en dry needling aan.

  Mantelzorg & Respijtzorg

  Zorghotel De Kim ontvangt regelmatig mantelzorgers met hun partners die tijdens het verblijf op adem komen. Het zorgteam van De Kim neemt de zorg volledig over van de vaak overbelaste mantelzorger. De regeling Respijtzorg maakt dit mogelijk. Onze medewerkers helpen mantelzorgers graag met het beantwoorden van vragen om een verblijf met respijtzorg mogelijk te maken.

  Voor onze zorggasten nemen wij als zorghotel meer taken van de mantelzorger over. Zo verzorgt ons keukenteam de maaltijden, wassen wij naast het beddengoed ook uw kleding, wordt u kamer schoongemaakt door de afdeling huishouding en bieden wij u een luisterend oor en een helpende hand daar waar nodig.

  Aanvullende zorg

  Naast de fysiotherapeut biedt ons hotel ook aanvullende zorg en services aan, zoals voetreflextherapie en diëtiek. Onze mental coach, schoonheidsspecialiste, pedicure en kapper maken hier ook onderdeel vanuit. In het restaurant van het hotel kunt u creatieve workshops volgen en interessante lezingen of concerten bijwonen.

  Preoperatieve zorg

  Het is belangrijk om zo fit mogelijk te zijn voordat u wordt geopereerd. Hierdoor wordt de kans op complicaties rondom of na een operatie kleiner en herstelt u sneller. Met onze fysiotherapeuten kunt u werken aan uw conditie en kracht. Maar ook gezond eten is belangrijk als voorbereiding op een operatie. Onze diëtiste werkt samen met de chef-kok en helpt u bij het samenstellen van een dieet.

  Preventie zorg

  Het doel van preventie is te zorgen dat onze gasten gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ons zorgteam richt zich op zowel het gedrag van onze gasten als op de fysieke en sociale omgeving. Het zorgteam wordt hierin ondersteunt door de fysiotherapeut, mental coach, diëtiste en de ergotherapeut.

  Vakantie(zorg)

  Voor een onbezorgde vakantie met de zorg op achtergrond kunt u ook bij ons terecht. Het is in Noordwijk heerlijk vertoeven in elk seizoen. Van uitwaaien in de herfst of winter tot relaxen op het strand in de zomer. Ons hotel ligt op nog geen 50 meter van het strand. Noordwijk aan Zee heeft een gezellig winkelgebied, op de weg ernaartoe komt u langs strandpaviljoens en terrassen.

  Voetreflextherapie

  Reflexzonetherapie is een veilige en natuurlijke behandeling die wordt toegepast bij (pijn)klachten, stress of een zwakke gezondheid. Hoe werkt het? Handen en voeten hebben reflexzones. Deze staan in verbinding met je organen, klieren, zenuwen, botten en weefsels en worden tijdens de behandeling gemasseerd. Hierdoor wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Daarnaast zullen blokkades in de energiedoorstroming worden opgeheven.