Privacyreglement

RECHTEN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Mocht u vragen hebben over uw rechten dan kunt u daarvoor terecht bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ te Den Haag. Verzoeken om de uitoefening van uw rechten kunt u doen aan De Kim BV. Zorghotel De Kim is bij de autoriteit Persoonsgegevens aangemeld onder nummer FG012315.

WAT WORDT ER DOOR DE KIM BV GEREGISTREERD EN WAAROM?
Tijdens uw verblijf wordt door De Kim BV, t.b.v. uw verblijf en of de overeengekomen zorg, geregistreerd voor uw verblijf; uw naam, adres, woonplaats, afschrift van uw legitimatiebewijs, bank/incasso gegevens, kamernummer en de datum en tijdstip van aankomst en vertrek.

Als u gebruik maakt van hotelfaciliteiten waarvoor betaald dient te worden, wordt uw kamernummer, naam en het aan u geleverde of te leveren geregistreerd zodat met u kan worden afgerekend. Slechts de bevoegde medewerkers (belast met de boekhouding en facturering) en de externe controller en accountant van De Kim BV hebben, voor de uitoefening van hun functie, toegang tot deze gegevens. Zij hebben een verplichting tot geheimhouding.

Wanneer u, tijdens uw verblijf, zorg nodig heeft kunnen de volgende gegevens in uw zorgdossier worden geregistreerd: Hotelreservering, Medisch-Verpleegkundig formulier, Zorgverzekering, te waarschuwen personen (familie), eventueel een uitdraai uit het elektronisch transferdossier (Point) voor de overdracht van ziekenhuispatiënten met zorgverleners, Actueel medicatieoverzicht (AMO), Zorgovereenkomst, Zorgleefplan met: Anamnese, Indicatie en tijdschema van Wijkverpleegkundige, Medische en of Verpleegkundige overdracht tijdens uw verblijf, Voortgangsrapportage over uw revalidatie/herstel. Deze voor de zorg geregistreerde gegevens worden door het zorgpersoneel, werkzaam voor De Kim BV, alleen geraadpleegd voor de aan u te leveren zorg.

Alle zorgverleners hebben een verplichting tot geheimhouding. Uw zorgdossier kan volledig worden verstrekt aan een door u te raadplegen of behandelend arts, de wijkverpleegkundige voor het stellen van uw zorgindicatie of ten dele, voor zover nodig, aan uw zorgkostenverzekeraar voor de facturering, een u behandelende fysiotherapeut, AMO voor trombosedienst en of apotheker die voor u bestemde medicijnen moet leveren en op wettelijk gronden aan overheidsinstanties.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn voor uw zorgdossier, incl. het door het zorgpersoneel van De Kim BV vastgelegde, vijftien jaar.

HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS DOOR DERDEN
De Kim BV zal nimmer zonder uw toestemming uw gegevens doorverkopen of ter inzage geven aan derden (anderen dan hiervoor genoemd), tenzij u daar zelf nadrukkelijk schriftelijk om vraagt. Als op uw verzoek gegevens aan derden moeten worden verstrekt kan De Kim BV daarvoor een vergoeding vragen.